Gebruikersvoorwaarden

IVAGO biedt je deze website (www.ivago.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat IVAGO alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

 

 

beheer van de website

Deze website in eigendom van en wordt beheerd door IVAGO cvba. 

maatschappelijke zetel: Botermarkt 1, 9000 Gent

exploitatieadres: Proeftuinstraat 43, 9000 Gent

ondernemingsnummer: BE 0252.828.916

HR Gent  nr. 822

telefoon: 09 240 81 11

e-mail: info@ivago.be

 

 

aansprakelijkheid

IVAGO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij IVAGO - dienst Externe communicatie, Proeftuinstraat 43, 9000 Gent.

IVAGO heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat IVAGO de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

IVAGO noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

 

 

gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van het bedrijfslogo - zijn uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan IVAGO of aan de organisaties die IVAGO hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met IVAGO – dienst Externe communicatie, Proeftuinstraat 43, 9000 Gent. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan IVAGO de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

 

 

links en verwijzingen

 Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. IVAGO controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat IVAGO de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

IVAGO aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van IVAGO verwijst.

Indien je hyperlinks van op je eigen website naar deze website wil creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de dienst Externe Communicatie van IVAGO : info@ivago.be.

 

 

bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die IVAGO langs deze website van je ontvangt, worden opgenomen in bestanden van IVAGO. Zij dienen uitsluitend om je de informatie te verstrekken die je vraagt en om onze dienstverlening te verbeteren.Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijf je naar IVAGO – dienst Externe communicatie, Proeftuinstraat 43, 9000 Gent of mail je naar info@ivago.be.

Meer uitgebreide informatie vind je in het privacybeleid en cookiebeleid van IVAGO. 

 

 

regeling van geschillen

Op de bovenstaande algemene gebruiksvoorwaarden is het Belgische recht van toepassing, dat valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken in Gent.