Minder afval, meer grondstoffen

Volgens het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen mag de hoeveelheid restafval op Vlaams niveau niet hoger zijn dan 150 kilogram per inwoner. 

Nadat we correctiefactor toepassen, houden we  de hoeveelheid terminaal te verwerken huishoudelijk afval voor Gent niet alleen beneden de 150 kg/inwoner-grens, maar scoren ook  beter dan het Vlaamse gemiddelde. Ook voor Destelbergen geldt die zelfde maximale bovengrens en willen we beter doen dan het gemiddelde voor Vlaanderen.

Door bijkomende inspanningen inzake preventie, hergebruik en nog meer scheiden van materiaalstromen houden we steeds minder restafval over.

Méér gft uit het restafval  
In Gent willen we nog meer gft uit het restafval halen door een groter prijsverschil te creëren, het ‘landelijk gebied’ uit te breiden, intensief te sensibiliseren en informeren en thuis- en buurtcomposteren verder te promoten. Om dit te realiseren, stellen we een gft-plan en focussen we op bovenstaande elementen, die ook opgenomen zijn in onze beleidsnota. 

Concreet moet het aantal gezinnen verdubbelen dat actief  gebruik maakt van de gft-inzameling in het verstedelijkt gebied. We doen dit in het kader van het samenwerkingsverband dat de stad Gent afsluit met OVAM.

Zuivere stromen
We zamelen aan huis en op de recyclageparken zo zuiver mogelijke materiaalstromen in die voldoen aan kwaliteitseisen voor verdere verwerking en recyclage. Zo beperken we het niet-recycleerbare residu bij het pmd-afval tot minder dan 15%.