Minder afval, meer grondstoffen

Volgens het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen mag de hoeveelheid restafval op Vlaams niveau niet hoger zijn dan 150 kg/inwoner. 

We houden de hoeveelheid terminaal te verwerken huishoudelijk afval voor Gent niet alleen beneden de 150 kg/inwoner-grens (na toepassing van correctiefactor), maar scoren ook  beter dan het Vlaamse gemiddelde.

Ook voor Destelbergen geldt de 150 kg/inwoner als maximale bovengrens en willen we beter doen dan het gemiddelde voor Vlaanderen.

Door bijkomende inspanningen inzake preventie, hergebruik en nog meer scheiden van materiaalstromen houden we nog minder restafval over.

méér gft uit het restafval  
In Gent willen we nog meer gft uit het restafval halen door een groter prijsverschil te creëren, het ‘landelijk gebied’ waar kan uit te breiden, intensief te sensibiliseren en informeren en thuis- en buurtcomposteren verder te promoten. Daarvoor stellen we een gft-plan op waarvan de verschillende elementen terug te vinden zijn in de respectievelijke hoofdstukken van deze beleidsnota. 
Concreet moet het aantal gezinnen verdubbelen dat actief  gebruik maakt van de gft-inzameling in het verstedelijkt gebied  . We willen dit realiseren in het kader van het samenwerkingsverband dat de stad Gent afsluit met OVAM.

zuivere stromen
We zamelen aan  huis en op de recyclageparken zo zuiver mogelijke materiaalstromen in die voldoen aan kwaliteitseisen voor verdere verwerking en recyclage. Zo beperken we het niet-recycleerbare residu bij het pmd-afval tot minder dan 15 %.