Privacyverklaring

IVAGO hecht veel belang aan je privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Hieronder beschrijven we welke gegevens we verzamelen over jou, hoe we dat doen, wat we ermee doen en hoe je deze kan controleren. Deze privacyverklaring is van toepassing zowel op de geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerking van IVAGO.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door IVAGO, met maatschappelijke zetel te Botermarkt 1, 9000 Gent. IVAGO is verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens.

   

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee we jou als persoon kunnen identificeren of die we kunnen linken aan je persoon. Het gaat dan bijvoorbeeld over je naam, adres, telefoonnummer, maar ook het IP-adres van je computer of de ledigingen van je containers.

   

 

Welke persoonsgegevens verwerken we en op welke grondslag?

We verzamelen gegevens op onderstaande manieren:

   

Gegevens wanneer je een profiel aanmaakt op het e-loket van IVAGO (mijn IVAGO)

Op de website kan je een profiel aanmaken. Hiervoor geef je een gebruikersnaam en een geldig e-mailadres in (hierna: de contactgegevens). Deze contactgegevens worden bewaard in het klantenbestand en in de database van het e-loket.

IVAGO verwerkt deze gegevens op grond van toestemming met als doel het informeren van de gebruiker.

   

Gegevens wanneer je in Stad Gent of Gemeente Destelbergen woont

IVAGO maakt gebruikt van het DIFTAR-systeem. Alle burgers die gebruikmaken van afvalcontainer(s), een sorteerpunt of diensten zoals grofvuilophaling of de comfortdienst zitten in de DIFTAR-database met onderstaande gegevens:

 • Gebruik sorteerpunt of afvalcontainer(s): naam, adres, rijksregisternummer en (eventueel) contactgegevens die de betrokkene doorgeeft, aanbiedingsgedrag, rekenstaat en afvalstand.
 • Grofvuilophaling: naam, adres, rijksregisternummer en (eventueel) contactgegevens die de betrokkene doorgeeft, aanbiedingsgedrag, rekenstaat en afvalstand.
 • Comfortdienst: naam, adres, rijksregisternummer en (eventueel) contactgegevens die de betrokkene doorgeeft, aanbiedingsgedrag

IVAGO heeft een machtiging verkregen voor het verwerken van deze persoonsgegevens. Dit gebeurt op grond van de wettelijke verplichting die op stad Gent en gemeente Destelbergen liggen om te voorzien in deze dienstverlening en in het kader van de oprichting van IVAGO voor het uitvoeren van deze opdracht en de toepasselijke wetgeving. IVAGO verwerkt deze gegevens voor:

 • het behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid.
 • de afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak),
 • De uitgifte van IVAGO-kaarten en afvalcontainers
 • De inning en berekening van de retributiebijdrage
 • Monitoren van aanbiedgedrag en het voorkomen van sluikstort en afvaltoerisme
 • Controle op het naleven van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen
 • Analyseren van de effectiviteit van de inzameling
 • Het toekennen van specifieke voordelen

 

Gegevens die IVAGO ontvangt van stad Gent en gemeente Destelbergen

Voor het toekennen van sociale voordelen, ontvangt IVAGO ontvangt gegevens zoals voor- en familienaam, adres, geboortedatum en het recht op sociale tegemoetkoming.

Deze verwerking gebeurt op grond van wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het toekennen van specifieke voordelen.

 

Gegevens wanneer je het recyclagepark bezoekt

Wanneer je het recyclagepark bezoekt verzamelen wij de volgende gegevens: naam, adres, rijksregisternummer en (eventuele) contactgegevens die de betrokkene doorgeeft, aanbiedingsgedrag, rekenstaat en afvalstand. 

IVAGO heeft deze gegevens nodig om:

 • een correcte afrekening te maken
 • het “de vervuiler betaalt”-principe te hanteren en
 • Beheer en controle op het gebruik van de inzamelpunten waaronder beheer en beveiliging van de recyclageparken
 • Analyseren van de effectiviteit van de inzameling
 • Naleven van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen
 • Het toekennen van specifieke voordelen

 

Gegevens wanneer je inschrijft op onze nieuwsbrief of contact opneemt met ons

Voor het inschrijven op de nieuwsbrief vragen wij je e-mailadres en voor welke nieuwsbrieven je je wil inschrijven (aanbod: IVAGO-nieuwtjes en sorteertips, bedrijfsafval en kringlooptuinieren). Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan onderaan op elke nieuwsbrief of via je profiel op het e-loket.

Wij verwerken je e-mailadres op grond van je toestemming.

Wij verwerken alle inhoud van communicatie (per e-mail, telefoon of brief, sociale media). Het gaat hier om voor- en familienaam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, bankrekeningnummer, rijksregisternummer.

Deze gegevens bewaren we in ons klantenbestand op grond van toestemming om kwalitatieve dienstverlening te kunnen verstrekken. 

IVAGO verwerkt uw gegevens met het doel om:

 • Uw vragen, meldingen en klachten te beantwoorden met betrekking tot de dienstverlening
 • Communicatie en verstrekken van informatie over de dienstverlening
 • Het geven van voorlichting over afvalstoffen, de verwerking ervan en het milieu

 

Gegevens bij het invullen van het contact- of aanvraagformulier 

Op de website en het e-loket kan je verschillende formulieren invullen. Met deze formulieren kan je vragen stellen of diensten aanvragen. Afhankelijk van het formulier verschaf je ons volgende gegevens: voor- en familienaam of bedrijfsnaam, adres, rijksregisternummer, bankrekeningnummer, e-mailadres, telefoonnummer, in geval van bedrijf: vakantieperiode van het bedrijf.

De gegevens die je ons verstrekt via de aanvraagformulieren in het e-loket komen in je klantendossier.

We gebruiken deze gegevens om de diensten van jouw keuze te leveren, vragen en klachten te registreren, de verzending van aanrekeningen via e-mail en per post, de communicatie van nieuwe diensten, uitnodiging voor deelname aan klanttevredenheidsonderzoeken, de kwaliteit van dienstverlening te evalueren en als basis voor beleidsadvies. Deze gegevens worden verwerkt op grond van toestemming.

Uitschrijven op het e-loket kan op elk moment in de opgezette omgeving.

 

Gegevens van sollicitanten 

Dit heeft voornamelijk betrekking op het sollicitatieformulier, cv, referenties en bijhorende informatie.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van toestemming en zijn noodzakelijk voor het selecteren van een geschikte kandidaat.

 

Contactgegevens van prospects en (vroegere, huidige en toekomstige) leveranciers en partners. 

Het gaat hier om de naam, voornaam en professionele informatie zoals dienst en functie binnen de onderneming, telefoonnummer en e-mailadres. 

IVAGO verwerkt deze gegevens op grond van toestemming om de dienstverlening te kunnen garanderen en met een goede en steeds innoverende bedrijfsvoering als doel.

 

Gegevens bij het bezoeken van onze website

Telkens wanneer je onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en andere technologieën. Dit gaat onder meer over je browser en besturingssysteem, IP-adres de domeinnaam van de externe website/app die je heeft doorverwezen naar de website, de door jou gebruikte functionaliteiten van de website, de datum en tijd van je sessie (hierna: de technische gegevens). Deze gegevens worden geaggregeerd en anoniem opgeslagen.

Deze technische gegevens hebben het evalueren en aanpassen van de website en het e-loket als doel. Op deze manier garanderen we een optimaal gebruikersgemak voor onze klanten.

Daarnaast gebruikt IVAGO tools zoals “Facebookpixel”, “Google analytics” en “Facebook insights”. Aan de hand van dergelijke tools kan IVAGO de acties van gebruikers volgen. Zo kunnen wij onder meer de effecten van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden registreren. Facebook kan deze gegevens met uw Facebook-account verbinden en ook eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig de privacyrichtlijn van Facebook gebruiken. Met statistieken bedoelen we een teller die het aantal bezoekers optelt of opmeet. Voor meer informatie omtrent de cookies: zie het cookiebeleid.

 

IVAGO bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden te realiseren. Per doel hanteren we specifieke bewaartermijnen. Waar wettelijke bewaartermijnen voorzien zijn, worden deze steeds gerespecteerd.

   

 

Met wie delen we je persoonsgegevens?

IVAGO

Medewerkers van IVAGO hebben toegang tot je persoonsgegevens voor zover zij dit nodig hebben om hun taak uit te oefenen.

 

Dienstverleners

Voor specifieke taken doet IVAGO een beroep op andere bedrijven en organisatie om gegevens te verwerken. In dit geval zorgen we er steeds voor dat derden enkel toegang hebben tot de noodzakelijke persoonsgegevens voor die specifieke taak. Dit gaat onder meer over (IT-)dienstverleners voor het bouwen en het onderhoud van de website, leveranciers voor de verzending van de nieuwsbrief en aanrekeningen, leverancier voor incassodiensten,…

 

Bevoegde autoriteiten

IVAGO kan bevoegde autoriteiten inzage geven in het kader van dreigende of hangende juridische procedures, gerechtelijke opsporingen en informatievragen, op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven.

 

Publieke plaatsen

Gegevens die je op publieke plaatsen post (bijvoorbeeld op de facebookpagina of andere sociale media …) kan door iedereen worden geraadpleegd. Deze gegevens kunnen verzameld worden door derde partijen die zich niet bij deze Privacyverklaring hebben aangesloten. Deze verwerkingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van IVAGO. Wij raden je daarom aan om je altijd te beraden vooraleer je enige persoonsgegevens op dergelijke platformen plaatst.

 

Specifieke instanties

IVAGO sluit met bepaalde instanties waarmee het persoonsgegevens deelt een protocol af. Dit protocol beschrijft het doel en de voorwaarden van deze gegevensuitwisseling.

Type instantie Naam
Huisvestigingsmaatschappijen

Woningent

Ondertekend protocol Woningent.pdf

Stad Stad Gent

Ondertekend protocol Stad Gent.pdf

 

    

 

Beveiliging

IVAGO behandelt je persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. IVAGO beveiligt haar systemen – naar redelijkheid- tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. IVAGO maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van techniek. Je gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacywet- en regelgeving. De door jou verstrekte persoonsgegevens staan op servers die zich in gecontroleerde en beveiligde omgevingen staan.

Onverminderd de voormelde inspanningen dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds een risico is verbonden aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. Wij kunnen dan ook de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

    

 

Jouw rechten

Indien je ons je gegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heb je steeds het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, beperken en over te dragen in elektronisch formaat of te verwijderen.

Verder beschik je over het recht om je toestemming met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van je persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van de herroeping. 

Je kan deze rechten uitoefenen door je schriftelijk te richten tot IVAGO - DPO, Proeftuinstraat 43, 9000 Gent of mail naar dpo@ivago.be op voorwaarde van afdoende identificatie. Identificatie kan door een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart bij het verzoek te steken.

   

 

Vragen of klachten

Je kan met je vragen of klachten over dit privacybeleid terecht bij IVAGO – DPO via onderstaande kanalen:

 • Via e-mail naar dpo@ivago.be
 • Per post naar IVAGO DPO, Proeftuinstraat 43, 9000 Gent

Daarnaast heb je steeds het recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit Indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens een inbreuk betekent op de privacywetgeving.

   

 

Disclaimer

Deze privacyverklaring werd laatst geactualiseerd op 26 maart 2020.

IVAGO behoudt zich het recht om de privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen door een nieuwe versie te plaatsen op de website. is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Het is aangeraden om de privacyverklaring regelmatig te bekijken.