Deel/Bewaar

IVAGO wil en betekenisvolle bijdrage leveren in de realisatie van de ambitieuze beleidsplannen  en -doelstellingen van zijn gemeente-vennoten. Dit vertaalde zich in 6 doelstellingen die hieronder beschreven zijn.

beleidsnota 2014-2019

 

 

 

Deze doelstellingen werden officieel beschreven in de beleidsnota 2014-2017 (pdf, 1,92 MB). 

 

 

 

 

1. Minder afval, meer grondstoffen

Volgens het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen mag de hoeveelheid restafval op Vlaams niveau niet hoger zijn dan 150 kg/inwoner. 

grafiek huishoudelijk afval per inwoner

We houden de hoeveelheid terminaal te verwerken huishoudelijk afval voor Gent niet alleen beneden de 150 kg/inwoner-grens (na toepassing van correctiefactor), maar scoren ook  beter dan het Vlaamse gemiddelde.

Ook voor Destelbergen geldt de 150 kg/inwoner als maximale bovengrens en willen we beter doen dan het gemiddelde voor Vlaanderen.

Door bijkomende inspanningen inzake preventie, hergebruik en nog meer scheiden van materiaalstromen houden we nog minder restafval over.

méér gft uit het restafval  
In Gent willen we nog meer gft uit het restafval halen door een groter prijsverschil te creëren, het ‘landelijk gebied’ waar kan uit te breiden, intensief te sensibiliseren en informeren en thuis- en buurtcomposteren verder te promoten. Daarvoor stellen we een gft-plan op waarvan de verschillende elementen terug te vinden zijn in de respectievelijke hoofdstukken van deze beleidsnota. 
Concreet moet het aantal gezinnen verdubbelen dat actief  gebruik maakt van de gft-inzameling in het verstedelijkt gebied  . We willen dit realiseren in het kader van het samenwerkingsverband dat de stad Gent afsluit met OVAM.

zuivere stromen
We zamelen aan  huis en op de recyclageparken zo zuiver mogelijke materiaalstromen in die voldoen aan kwaliteitseisen voor verdere verwerking en recyclage. Zo beperken we het niet-recycleerbare residu bij het pmd-afval tot minder dan 15 %.

   

 

2. Een propere stad

Al jarenlang leveren de stad Gent en IVAGO samen grote inspanningen om de problematiek van zwerfafval en sluikstorten onder controle te krijgen.

De netheidsbarometer biedt een objectief meetinstrument om de netheid van de stad in beeld te brengen. Op basis van seizoensschommelingen en wisselende omstandigheden varieert de globale netheidsgraad tussen 84 en 90. De doelstelling is een jaarlijkse gemiddelde netheidsgraad van 88 %.

Sluikstorten verwijderen we binnen de twee werkdagen na het ontvangen van de melding.
We hanteren een objectieve beslissingsboom voor het bepalen van noodwendigheid, volume en ledigingsfrequentie van afvalkorven.

grafiek netheid

 

3. Milieumanagement gericht op voortdurend verbeteren

IVAGO wil zijn milieuprestaties permanent en meetbaar verbeteren. Daarvoor hanteren we de internationaal erkende ISO 14001-normering voor de beoordeling van het milieumanagementsysteem. Dit houdt niet alleen in dat IVAGO moet voldoen aan alle wettelijke normen en vereisten, maar dat steeds moet gewerkt worden aan verbetering. De jaarlijkse audit door een erkend extern organisme zorgt ervoor dat de aandacht hiervoor steeds op scherp blijft staan.

   

4. Een efficiënte en klantgericht organisatie

Voor het contactcenter hanteren we een dienstverleningsniveau van 94 % voor de telefonische oproepen en een maximale doorlooptijd van twee werkdagen voor het beantwoorden van e-mails of webaanvragen.
We verhogen het aantal klanten dat over een actieve account voor het e-loket beschikt jaarlijks met 10 % en door vernieuwing van de IVAGO-webstek maken we die ook toegankelijk voor mobiele apparatuur.
We meten het bereik en de efficiëntie van de verschillende informatie- en communicatiedragers.

   

5. Zorg voor het welzijn van de medewerkers

We behouden de werkgelegenheid voor 380 VTE.
Door het uitvoeren van een concreet actieplan verlagen we frequentie- en ernstgraad van arbeidsongevallen tot fg <80 en eg <0,9 en verhogen het welzijn van de medewerkers. 
Het absenteïsme ten gevolge van ziekte brengen we terug tot 7 %.

   

6. Meer energie leveren

De installatie verwerkt jaarlijks 100.000 ton brandbaar materiaal.
De beschikbaarheid van de Afvalenergiecentrale ligt tussen de 90 en 94 %. We handhaven het zeer hoge kwaliteitsniveau van onze installatie met betrekking tot de emissies.
IVAGO produceert zo veel mogelijk energie en tracht deze maximaal te commercialiseren door verkoopo van 90-110 Mwh/1000 ton elektrisch en 400-500 Mwh/1000 ton thermisch.

In de komende periode zullen de mogelijkheden worden onderzocht hoe een optimale geïntegreerde gft-inzameling en verwerking met voorvergisting en nacompostering, aanleiding  kan  geven tot een duurzame en economische manier voor de productie van hernieuwbare energie.

 

Login

registreer je voor:

  • je ophaalkalender
  • beurten recyclagepark
  • saldo ophaalbeurten

Inschrijven op: